مهندسی برق
۱۴۰۲/۰۱/۱۴

ردههای حفاظتی تابلوهای برق مقدمه انرژی الکتریکی یا همان برق از مبدا در نیروگاه تولید میشود و برای انتقال این انرژی الکتریکی تا مقصد و رسیدن آن به دست مصرف کننده سیری را طی میکند که شبکههای انتقال انرژی از مهمترین بخشهای این قسمت هستند. بعد از انتقال نوبت به…